Novinky

Požární revize – Praha a okolí

od 25,- Kč/ks
Revize hasicího přístroje
od 50,- Kč/ks
Revize hydrantů
od 15,- Kč/ks
Revize požárních dveří
od 30,- Kč/ks
Revize nouzového osvětlení
požární ucpávka
od 20,- Kč/ks
Revize ucpávek
požární ucpávka
od 60,- Kč/ks
Revize klapek
ZDARMA!
Protokoly, štítky a plomby

Proč je potřeba provádět požární revize?

Provedením revize (pravidelné kontroly provozuschopnosti) věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení prokazujete jejich funkčnost.

V případě, že pravidelné revize neprovádíte? Ohrožujete v případě požáru nejenom sebe a svůj majetek, ale i zdraví a životy osob, které se nacházejí v objektu, kde jsou požárně bezpečnostní zařízení instalována. Dále riskujete poměrně vysoké finanční postihy ze strany kontrolních orgánů (až 500 000 Kč dle § 76 zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění) a v neposlední řadě, i eventuální krácení pojistného plnění ze strany pojišťoven.

Požární revize – obecné informace

Povinnost zajišťovat revize (pravidelné kontroly provozuschopnosti) hasicích přístrojů a požárně bezpečnostní zařízení vychází z 5§ zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Konkrétní podmínky pravidelných kontrol pak z vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

U jakých zařízení a jak často se musí provádět revize?

Zařízení pro požární signalizaci

Elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení

Revize minimálně jednou ročně!

U elektrické požární signalizace se kromě pravidelných jednoročních kontrol provozuschopnosti provádějí zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu, a to

a) jednou za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení,

b) jednou za půl roku u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá)

Zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu

Stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy

Revize minimálně jednou ročně!

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru

Zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře,

Revize minimálně jednou ročně!

Zařízení pro únik osob při požáru

Požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení

Revize minimálně jednou ročně!

Náhradní zdroje

Prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů.

Revize minimálně jednou ročně!

Jaké jsou požadavky na požární revize?

Před uvedením zařízení do provozu

Před uvedením požárně bezpečnostního zařízení do provozu, kromě ručně ovládaných požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů, systémů a prvků zajišťujících zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, požárních přepážek a ucpávek, zabezpečuje osoba uvedená v § 6 odst. 2 provedení funkčních zkoušek. Při funkčních zkouškách se ověřuje, zda provedení požárně bezpečnostního zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

Prokázání provozuschopnosti

Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti (revizi), údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených touto vyhláškou. U vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, a stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce, i u dalších požárně bezpečnostních zařízení se provozuschopnost prokazuje také záznamy v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní kniha).

Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o provedené kontrole (revizi), kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Způsob provádění revize

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

Výrobce neznámý

Při provozu, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách požárně bezpečnostního zařízení, u něhož není k dispozici průvodní dokumentace nebo neexistuje výrobce, se postupuje podle průvodní dokumentace a podmínek stanovených výrobcem technicky nebo funkčně srovnatelného druhu nebo typu požárně bezpečnostního zařízení.

Při nefunkčnosti zařízení

Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.

Revize hasicích přístrojů a požárních zařízení – reference

Revize hasicích přístrojů a požárních zařízení zajišťujeme pro státní podniky, orgány státní správy, společnosti zajištující technickou správou nemovitostí, SVJ, bytová družstva a pro další právnické a podnikající fyzické osoby působící v oborech administrativa, průmysl, obchod, služby, školství, doprava, apod.

Reference z konkrétních zakázek poskytujeme našim zákazníkům na vyžádání.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.